Poolkemikalier och vattenvård

För att du som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande klart poolvatten har Pahlén tagit fram ett komplett sortiment av poolkemikalier.

pH-värdet

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0 till 14, där pH 7 är neutralt.
Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4.

pH högre än  7
= basiskt vatten

pH lägre än  7
= surt vatten

pH  7,4
= optimalt

Högt pH-värde ger:

  • Sämre klordesinfektion
  • Hudirritation
  • Kalkutfällning
  • Grumlighet

Lågt pH-värde ger:

  • Aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • Irriterade ögon och slemhinnor
  • Skador på poolduken

Klor

Poolkemikalier i form av klor indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

 

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

 

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

 

Riktvärden:

Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-20 ppm (mg/l)

Vägen till klart vatten börjar med pH-reglering och desinfektion.

 

  pH-reglering
Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. Optimalt pH-värde är 7,4.

 

pH-plus, granulat 3 kg

Art.nr 0802003 
pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

 

pH-minus, granulat 3 kg

Art.nr 0811003 
pH-minus (natriumbisulfat) sänker vattnets pH-värde.

 

pH-minus, flytande 12 kg

Art.nr 0810012
pH-Minus, flytande <15% Svavelsyra, 12 kg dunk.

 

 

  Desinfektion
Poolvatten desinficeras för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

 

Kalciumklor dagsklor, 70%, tabletter 20g, 3 kg

Art.nr 0402003 

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till poolvattnet. Klortabletterna placeras i bräddavloppet.

 

Kalciumklor chockklor, 70%, granulat 3 kg

Art. nr 0401003 
Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH-värdet med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering. Kalciumklor granulat doseras direkt i bräddavloppet.

 

Kalciumklor chockklor, 70%, granulat 40 kg

Art.nr 0401040 
Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH-värdet med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering. Kalciumklor granulat doseras direkt i bräddavloppet.

 

Veckoklor, multiklor, 87%, tabletter 200g, 3 kg

Art.nr. 0507003 
Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Klortabletterna placeras i bräddavloppet eller i en dispenser. Multiklor innehåller även flockningsmedel och algmedel. Vid användning av veckoklor rekommenderas regelbunden chockklorering med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.

 

 

Brom
Brom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:

  • Brom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
  • Brom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
  • Den typiska kemikalielukten är obefintlig. Terapibad, bubbelbad och klorkänsliga personer rekommenderas använda brom.

 

Brom, tabletter, 20g, 5 kg

Art.nr 0580005 
Bromtabletter doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering av bromlösning till poolvattnet. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens. Bromhalten måste mätas regelbundet med testset för att kontrollera förbrukningen.

 

 

Nästa steg i processen är algbekämpning och flockning

 

  Flockning
Poolvatten desinficeras för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

 

Flockningmedel, 1 l – Flockningsmedel tabletter, 1 kg

Art.nr 0901001 

Flockningsmedel i flytande form hälls direkt i poolen.

 

Art.nr 0908001

Tabletterna placeras i bräddavloppets silkorg.

 

 

Algbekämpning
Algmedel hindrar algerna från att etablera och föröka sig i poolen. Alger, som redan etablerat sig, tas bort med extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.

 

Algmedel, 1 l

Art.nr 0610001 
Algmedel är ett högeffektivt algbekämpningsmedel som motverkar uppkomst av alger.

 

 

Avsluta med rengöring

 

  Rengöring

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen. Används med fördel på linerpooler, kaklade pooler och glasfiberpooler.

 

Rengöringsmedel, 1 l

Art.nr 1331001 
För rengöring av vattenlinjen.

Läs mer om den kemiska reningen i Poolguiden Poolguiden