Poolkemi

Poolvattnet ska vara fritt från all smuts, såväl synlig som osynlig. Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och mikroorganismer av olika slag som sprids till poolen. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemisk rening i form av poolkemikalier

 

Vägen till klart vatten börjar således med pH-reglering och desinfektion, följt utav algbekämpning och flockning, och avslutas med rengöring.
Ta gärna en titt på vår sida med poolkem för att se de produkter Pahlén erbjuder för pool och spabad, du hittar dem här.

Mer info om klor

Poolkemikalier i form av klor indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

 

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

 

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

 

Riktvärden:

Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-20 ppm (mg/l)

Mer info om pH-reglering

Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet får varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. Optimalt pH-värde är 7,4.

pH högre än  7
= basiskt vatten

pH lägre än  7
= surt vatten

pH  7,4
= optimalt

Högt pH-värde ger:

  • Sämre klordesinfektion
  • Hudirritation
  • Kalkutfällning
  • Grumlighet

Lågt pH-värde ger:

  • Aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • Irriterade ögon och slemhinnor
  • Skador på poolduken

Spakemikalier – vattenvård och skötsel av spabad i fyra enkla steg

Det är extra viktigt att hålla vattnet i spabadet hygieniskt på grund av de höga vattentemperaturerna. Spabadet ska vara fritt från alla föroreningar, såväl synliga som osynliga. De synliga föroreningarna avlägsnas huvudsakligen via spabadets patronfilter.

De osynliga föroreningarna är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också kosmetikarester, alger och mikroorganismer av olika slag som kan utvecklas i spabadet. Vid ett för högt pH-värde kan även höga halter av kalkutfällning ske som kan försvåra desinfektionen av spabadet.

 

De osynliga föroreningarna bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemisk rening i form av rätt spakemikalier. Chockklor (aktivt syre) tillsammans med algmedel ger en effektiv grunddesinfektion. Spaklor ger en bra långtidsdesinfektion av vattnet och mindre doseringar behövs emellanåt för att hålla vattnet rent och hygieniskt. Ett bra balanserat vatten redan från uppstart gör det enkelt att sköta spabadet. Dessutom är det skonsamt mot utrustningen.

Spabadet bör även förses med ett lock för att förhindra nedskräpning och minska förlusten av värme och desinfektionsmedel när det inte används.

 

Det är enkelt för den som har rätt utrustning och hjälpmedel att hålla spabadet rent. För att du som spabadsägare alltid skall kunna ha ett gnistrande klart och hygieniskt vatten i ditt spabad har Pahlén tagit fram ett komplett sortiment spakemikalier som du hittar här.

 

Vägen till ett hygieniskt spavatten börjar med pH-reglering

pH-reglering
Spabadets pH-värde skall alltid ligga mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde kan orsaka skador på t.ex rörsystem. För högt pH-värde kan leda till t.ex. hudirritation och kalkutfällning och även försvåra desinficering av spabadet.

pH högre än  7,4
= basiskt vatten

pH lägre än  7
= surt vatten

pH  7,0 – 7,4
= optimalt

Obs! Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor.
Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.